Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych („Informacja”) jest kierowana do klientów i partnerów (w ramach tej informacji zwanych jednolicie „Klientami”) Worldline („SPS”). Ta informacja dotyczy więc adresatów będących klientami jednej lub więcej jednostek prawnych podanych poniżej:

  • Worldline AG
  • Worldline (Europe) S.A.
  • Worldline (Germany) GmbH

Wyżej wymienione jednostki prawne są zwane dalej pojedynczo „Spółka SPS” lub razem „Spółki SPS”, o ile pewne wypowiedzi nie dotyczą tylko pojedynczych jednostek. W t ych przypadkach określona spółka SPS zostanie wymieniona z nazwy.

W przypadku rozbieżności między niemiecką wersją językową a tłumaczeniem wyższy priorytet ma niemiecka wersja językowa.